Zasady alertowania oraz zachowania przy brydżowym stoliku

Zasady alertowania

         Na ogólnopolskiej kursokonferencji sędziowskiej, która odbyła się w dniach 19– 21 maja 2000r. zostały przyjęte następujące regulacje zasad postępowania dotyczące alertowania odzywek umownych w turniejach pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego:

1.    Nie alertuje się żadnej kontry bez względu na jej znaczenie;

2.    Nie alertuje się żadnych otwarć o znaczeniu zgodnym ze znaczeniem opisanym w systemie Wspólny Język 2000, a w szególności:

-          1§ o znaczeniu naturalnym lub przygotowawczym

-          1¨ przyrzekające kolor co najmniej 4–ro kartowy

-          1©ª naturalne na kolorze przynajmniej 5-cio kartowym

-          1 BA o znaczeniu klasycznym (dopuszcza się siłę 15+ - 18-)

-          2 § o znaczeniu wg systemu Precision

-          2 ¨ jako dwukolorówka wg Wilkosza

-          2 ©ª podlimitowe naturalne na kolorze 6+

-          2 BA jako dwukolorówka Wilkosza

-          3 BA jako pełny 7-mio kartowy kolor młodszy bez bocznego stopera

-          nie alertuje się żadnych otwarć wyższych

3.    Nie alertuje się odpowiedzi na otwarcia w sekwencjach:

-          1§ - 1¨ o znaczeniu

§  0-6 jako negat

§  od 13PC (16PC w zależności od stosowanego systemu)

-          po otwarciu 1BA nie alertuje się odpowiedzi wynikających ze stosowania konwencji Stayman’a oraz Teras’u na wszystkie kolory

4.    Nie alertuje się żadnych odzywek powyżej 3BA.


Obowiązuje konieczność anonsowania przed wyjęciem kart z pudełek wszelkich ustaleń niezgodnych z wyżej wymienionymi i dopuszczonych przez organizatora turnieju.Alertowanie niezgodne z wyżej wymienionymi regułami może być potraktowane jako źródło nielegalnej informacji.


ACBL-zarządzenia dotyczące dyscyplinowania zawodników

      Zarządzenie to powstało w Memfis w czasie konferencji władz ACBL. Jest to narzędzie pomagające w utrzymaniu dyscypliny. Wszystkie kluby, związki i dystrykty są zachęcane do zaakceptowania i stosowania tego zarządzenia podczas zawodów turniejowych.

Zarządzenie o dyscyplinie a procedury

     Władze ACBL przypominają o staraniu o coraz lepsze zachowanie, dyscyplinę graczy przy stole w odniesieniu do prawa 74 (Właściwe zachowanie i etykieta), 80F (Organizacja patronująca – Wprowadzanie regulaminów), 81C4 (Obowiązki i uprawnienia sędziego – Zakres obowiązków i uprawnień – Dyscyplina), 90A (Kary proceduralne– Uprawnienia sędziego), 91 (Karanie lub zawieszenie uczestnika), 92A (Prawo do odwołania- Uprawnienia uczestnika) MPB.

     Oczekuje się, że wszyscy gracze grający w turniejach podpatronatem ICBC dostosują się do niżej wymienionych dyrektyw, które mają na celu poprawienie atmosfery w czasie naszych turniejów. Jesteśmy zdecydowani wyeliminować nie akceptowane zachowanie, co sprawi, że gra w brydża będzie przyjemniejsza dla wszystkich. Poniżej podajemy niektóre rodzaje zachowań, które mimo że nie są wymagane znacznie przyczyniają się do poprawy atmosfery zawodów:

·         Bycie dobrym „gospodarzem” lub „gościem” przy stoliku.

·         Witanie innych w przyjazny sposób.

·         Chwalenie licytacji i/ lub gry przeciwników.

·         Posiadanie dwóch (2) egzemplarzy starannie i kompletnie wypełnionych kart konwencyjnych dla przeciwników (Ten punkt jest wymagany regulaminowo, a nie tylko dobrą wolą graczy).

Następna lista podaje przykłady zachowania, które nie będzie tolerowane:


·         Obraźliwe zachowanie, przekazywanie niedozwolonych znaków, insynuacje, zastraszanie, przeklinanie, groźby oraz używanie przemocy fizycznej.

·         Negatywne komentarze, wyśmiewanie gry lub licytacji przeciwników i/ lub partnera.

·         Stałe niczym nie uzasadnione analizy i dyskusje przy stole.

·         Głośne i obraźliwe dyskusje z sędzią (kłótnie z decyzją sędziego).


Jeżeli gracz zachowuje się przy stole w sposób nieakceptowany, niezwłocznie powinien być wezwany sędzia. Dokuczliwe zachowanie, obraźliwe uwagi lub inne zachowanie, które może przeszkadzać w przyjemnej grze jest specjalnie zakazane przez prawo 74A. Prawo 91A daje sędziemu możliwości wymierzania kar dyscyplinarnych.


      Zaleca sędziom wprowadzenie następujących procedur:


  1. Na początku każdego turnieju, sędzia winien zgłosić, że gra będzie obserwowana pod kątem zarządzenia ZERO TOLERANCJI dla nieakceptowanych zachowań. Uprasza się o wzywanie sędziego za każdym razem, gdy zachowanie grających sprzecznie jest z w/w rozporządzeniem.
  2. Gdy sędzia zostanie wezwany, powinien oszacować sytuację. Jeżeli stwierdzone zostało nieprawidłowe zachowanie, niezwłocznie wymierza się karę dyscyplinarną (3 IMP podczas turnieju teamów) wszystkim winowajcom. Dotyczy to jednego lub wszystkich czterech graczy przy stole niezależnie od tego, kto zaczął nieakceptowane zachowanie. Jeżeli obaj członkowie pary są winni, kary kumulują się. Władze sędziowskie mocno wierzą, że kary dyscyplinarne poprawią ogólne zachowanie na naszych turniejach.
  3. Jeżeli nastąpiło drugie wykroczenie zawodnika/ zawodników w tym samym turnieju należy zabronić mu uczestnictwa w następnym. Winowajca powinien być świadomy niemożliwości gry w turnieju, zdobywania punktów klasyfikacyjnych oraz nagród. W razie częstego łamania w/ w rozporządzenia (3 razy podczas turnieju) komisja dyscyplinarna może rozważyć zakaz gry w innych turniejach i/ lub nałożyć dodatkowe sankcje.
  4. Ostrzeżenia będą dawane tylko w przypadku, gdy nie ma czystego wykroczenia lub w przypadku gdy fakty nie mogą być jednoznacznie ustalone. Strona wykraczająca otrzymuje natychmiastową karę. Niezależnie od tego, kto zaczął nieakceptowane zachowanie, WSZYSCY wykraczający zostaną ukarani jednakowo. Fałszywe oskarżanie będzie traktowane jako wykroczenie.
  5. Zgodnie z MPB sędziowska decyzja o nałożeniu kary dyscyplinarnej jest niepodważalna, lecz jak wszystkie takie decyzje podlega odwołaniu. Komitet Odwołań nie może zmienić decyzji sędziego, ale zaproponować ponowne rozpatrzenie nałożenia kary. Komitet może stwierdzić, że kara była niewystarczająca i skierować sprawę do Komisji Dyscyplinarnej.
  6. Zarządzenie ZERO TOLERANCJI powinno być ogólnodostępne dla graczy, aby informować o incydentach, które występują bezpośrednio przy stole; sędziowie powinni zbierać dokumenty skargi działań podjętych aby im zapobiec. Komisja Sędziowska winna sporządzać raport o wszystkich wykroczeniach dyscyplinarnych w trakcie turnieju dla Organizatora i Związku.